Algemene Voorwaarden Zoom Academy
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en (digitale) producten die worden geleverd via www.zoomacademy.nl. Zoom Academy is een handelsnaam van Reshift Digital B.V. Reshift adviseert je deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen als je gebruikmaakt van de diensten en producten. Heb je vragen en/of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, dan kan je contact opnemen met Reshift via klantenservice@reshift.nl

1.            Definities
1.1.       In deze algemene voorwaarden is een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:
 
Account                                               het door jou aangemaakte gebruiksaccount, waarmee je toegang verkrijgt tot de Cursus;
 
Algemene Voorwaarden                 deze algemene voorwaarden van Reshift;
 
Consument / je / jij / jouw              de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Reshift voor een Cursus;
 
Cursus                                                 de online trainingen, cursussen, masterclasses of ander leerproduct aangeboden door Reshift aan Consument, al dan niet in combinatie met een Abonnement of Product, waartoe je toegang verkrijgt met het Account op de Website;
 
IE-rechten                                          alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow; en hiermee verwante rechten;
 
Overeenkomst                                  de overeenkomst tussen jou en Reshift ten aanzien van de Cursus, waar deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaken;
 
Product                                               een product dat deel uitmaakt van de Cursus, zoals een cursusboek, jaarabonnement op Zoom.nl, presetpakket of een ander product dat Reshift bij de Cursus aanbiedt;
 
Reshift                                                de besloten vennootschap Reshift Digital B.V., handelend onder de naam Zoom Academy, gevestigd te (2031 CP) Haarlem, aan de Nijverheidsweg 18, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58687076, met BTW-nummer: NL853139593B01;
 
Website                                             de website van Reshift, toegankelijk via https://www.zoomacademy.nl/,  en alle onderliggende pagina’s.
 
2.            Toepasselijkheid
2.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Reshift en op elke Overeenkomst tussen jou en Reshift en op elk gebruik dat je maak van de Cursus.
2.2.       Reshift behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien je een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan je tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen met ingang van die datum. Je kan dan geen gebruik meer maken van de Cursus.
2.3.       Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven. Reshift zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.4.       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat jou om een akkoord zal worden gevraagd en zonder dat je gerechtigd bent de Overeenkomst te beëindigen.
 
3.            Account
3.1.       Om toegang te krijgen tot de Cursus, dien je een persoonlijk Account aan te maken. Je staat er jegens Reshift voor in en bent er verantwoordelijk voor dat i) de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt correct, volledig en actueel is en ii) dat je de informatie in jouw Account bijwerkt indien daarin veranderingen optreden.
3.2.       De inloggegevens van je Account zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Je staat in voor het gebruik dat van je inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder jouw medeweten.
3.3.      Je dient de inloggegevens van je Account geheim te houden. Wij mogen ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met je inloggegevens. Zodra je weet of vermoedt dat je inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van het Account, dien je Reshift daar onverwijld van in kennis te stellen.
 
4.            Cursus en Producten
4.1.       Reshift is, zonder op enigerlei wijze jegens jou aansprakelijk te worden, te allen tijde gerechtigd om procedurele en technische aanpassingen aan en/of verbeteringen op aan de Cursus aan te brengen; en om de Cursus tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit naar het oordeel van Reshift noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief onderhoud en/of indien je handelt in strijd met de Overeenkomst.
4.2.       Reshift garandeert niet dat de Cursus zonder fouten of vertraging worden gebruikt of dat de Cursus up to date is; de Cursus doeltreffend is of dat het gebruik van de Cursus bepaalde resultaten tot gevolg heeft; of dat de via de Cursus verstrekte informatie juist, actueel en volledig is.
4.3.       Reshift is niet verantwoordelijk voor fouten in de gegevensoverdracht, uitval of niet-beschikbaarheid van computer-, smartphone-, tablet-, gegevens- of telecommunicatievoorzieningen, waaronder internet en/of het maken van back-upexemplaren.
4.4.       Reshift levert de Cursus op basis van een inspanningsverplichting. Reshift geeft geen garantie dat de Website en de Cursus te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Reshift is tegenover jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website of de Cursus.
4.5.       Als plaats van levering van Producten geldt het adres dat je aan Reshift kenbaar heeft gemaakt.
4.6.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Reshift tot het moment van bezorging aan de Consument.
 
5.            IE-rechten
5.1.       Alle IE-rechten met betrekking tot de Cursus en de Website rusten bij Reshift en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst is bedoeld om enig IE-recht aan jou over te dragen. Jij krijgt enkel een recht om de Cursus en de Website te gebruiken.
5.2.       Het is je niet toegestaan om:
5.2.1.  de Cursus en andere informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen (aan derden), tenzij dwingend recht dit toestaat;
5.2.2.  de technische beschermingsmiddelen die door Reshift ter beschikking zijn gesteld ter bescherming van de Cursus te omzeilen.

6.            Duur en opzegging
6.1.       De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Je kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen door je Account te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar klantenservice@reshift.nl
6.2.       In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Reshift ten dienste staan, is Reshift te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Cursus (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
6.2.1.  je op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
6.2.2.  Reshift van mening is dat je handelingen schade aan Reshift of derden kunnen toebrengen.
6.3.       Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor jou per direct het recht om de het Account en de Cursus te gebruiken en wordt de toegang tot de Cursus en het Account direct ontzegd. Reshift verwijdert bij opzegging het Account. Reshift is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige content te verstrekken.
 
7.             Bedenktijd
7.1.       Je hebt gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst ten aanzien van de Producten zonder opgave van redenen, en al dan niet met gebruikmaking van het op de Website ter beschikking gestelde ontbindingsformulier, te ontbinden.
7.2.       In geval van Producten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag nadat je het product hebt ontvangen, of:
7.2.1.  Als je in eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen.
7.2.2.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop je de laatste zending of het laatste onderdeel hebt ontvangen.
7.3.        De Overeenkomst ten aanzien van de Cursus (exclusief de Producten) en andere digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd kan niet worden ontbonden.
(Na betaling van de bestelling, krijg je direct toegang tot de online cursus. Door te betalen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en het privacy statement van Reshift, zie je af van je herroepingsrecht en stem je in met directe levering van de online cursus. Je kunt de online cursus dus niet ruilen of annuleren.)
7.4.       Indien je een Cursus in combinatie met een of meerdere Producten hebt aangeschaft en je maakt gebruik van je herroepingsrecht ten aanzien van de Producten, ben je de originele prijs van de Cursus verschuldigd.
7.5.       Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Je zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
7.6.       Je bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 4.
7.7.       Als je gebruikmaakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Reshift.
7.8.       Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zend je het Product terug.
7.9.       Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
7.10.    Je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 
8.            Betaling
8.1.       Voor de Cursus ben je een periodieke of eenmalige vergoeding verschuldigd op basis van de door Reshift vastgestelde tarieven en andere afspraken. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
8.2.       Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, geldt dat Reshift gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien je niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan je het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
8.3.       Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website. Indien een periodieke betaling is overeengekomen en/of niet per automatisch incasso wordt of kan worden betaald, betaal je binnen de termijn die op de factuur is vermeld. Indien geen betalingstermijn is vermeld of anderszins schriftelijk overeengekomen, geschiedt de betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.4.       Indien je niet tijdig aan je betalingsverplichting(en) voldoet, ben je, nadat je door Reshift bent gewezen op de te late betaling en Reshift je een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Reshift gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
 
9.            Aansprakelijkheid
9.1.       De aansprakelijkheid van Reshift voor een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Reshift, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het totale bedrag dat je aan Reshift uit hoofde van de Overeenkomst hebt betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van Reshift is echter in geen geval hoger € 500 ,-.
9.2.       Reshift is niet aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, schade of verlies aan content, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook.
9.3.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Reshift meldt. Het recht om schadevergoeding vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
 
10.         Toepasselijk recht en klacht
10.1.    Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2.    Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Unie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je je klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het je vrij om je klacht te melden via het platform van de Europese Unie.